Honorar

Priser: Våre timesatser for advokat varierer mellom kr 1.500,- ekskl. mva. og kr 2.000,- ekskl. mva,   mens timesatsen for advokatfullmektig er kr 1.200,- ekskl. mva. Timesatsene kan variere i den enkelte sak. Dette avklares med kunden før oppdraget påbegynnes og vil fremgå av vår oppdragsbekreftelse.

Grunnlaget for salærberegningen er primært medgått tid, men det legges også vekt på om advokaten har spesiell innsikt og erfaring innenfor fagområdet, samt sakens vanskelighetsgrad, prioritet og oppnådd resultat.

Rettshjelpsdekning: Privatpersoner får ofte det vesentligste av egne saksomkostninger knyttet til fast eiendom m.v. dekket gjennom sin innboforsikring. En del rettsområder er unntatt fra rettshjelpsdekning, bl.a. familie-, arve-, skifte- og yrkestvister.

For saker som reguleres av lov om fri rettshjelp eller andre lover som gir rett på rettshjelpdekning fra det offentlige, gjelder den offentlige salærsatsen, som pr. i dag er kr. 970,- eks. mva. Det offentlige yter fritt rettsråd for en del rettsområder, eksempelvis familierett, arbeidsrett og erstatningsrett, når inntekt og formue ligger under de gjeldende grenser.

Vi kan orientere nærmere om disse ordningene, og vi søker slik dekning når det er grunnlag for det. For ytterligere informasjon viser vi til artikkelen «Hva koster det å gå til advokat?» på Advokatenhjelperdeg.no – en netttjeneste fra Den norske Advokatforening.

(http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/hva-koster-det-a-ga-til-advokat/#advokatenestidsbruk)